spacer Home | Sitemap | Copyright
hoofdmenu JM Fonds hoofdmenu Kijkkast hoofdmenu JM Prijs hoofdmenu Aanvraag hoofdmenu Downloads
Jm_fonds
vragen?
Wilt u meer weten over het JM Fonds of heeft u een specifieke vraag? Stuur een e-mail naar info@jmfonds.nlOrganisatie

Je Maintiendrai is bestuurlijk opgedeeld in JM Fonds en JM Beheer. De verantwoordelijkheid voor het algemeen beleid en de subsidie-verlening ligt bij JM Fonds. De taken, voortvloeiend uit het aandeelhouderschap van NDC | VBK de uitgevers berusten bij JM Beheer.

De Stichting JM Fonds heeft een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur van het JM Fonds bestaat uit 7 leden. Alle leden van het bestuur behandelen samen uw aanvragen. De Raad van Toezicht heeft drie leden.

Het bestuur van het JM Fonds bestaat uit:

Mw. M.A.J. Jager-Wöltgens (voorzitter), Oosterwolde
Marian Jager heeft, naast het voorzitterschap van het JM Fonds nog vele andere bezigheden. Zo is zij wethouder in de gemeente Boarnsterhim en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en voorzitter van de Raad van Toezicht bij de stichting NOVO Groningen. Zij maakt deel uit van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Heidemij. en van het bestuur van het gewest Fryslân KNHM. Zij is voorzitter van de Gebiedsgroep Natura 2000 Koningsdiep en bestuurslid van de Europarc Federation, de koepelorganisatie van Europese Nationale Parken.

Dhr. K. Dankert (secretaris, penningmeester), Sint Annaparochie
Van 1978-1989 was Klaas Dankert gedeputeerde in de provincie Fryslân. Van 1989 tot 2002 bekleedde hij de positie van burgemeester in de gemeente Het Bildt. Tegenwoordig is de heer Dankert voorzitter van de Raad van Toezicht van Zienn, opvang en ondersteuning en voorzitter van het Gebiedsplatform Visserijgemeenschappen Fryslân. Ook is hij bestuurslid van Stichting De Kanselarij.
 
Mw. A. Edelenbosch (vice-voorzitter), Gasselternijveenschemond
Ali Edelenbosch was namens de PvdA lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe. Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht en van de Raad van Advies van Het Drentse Landschap, bestuurslid  van De12Landschappen, lid van de Raad van Toezicht van  het Instituut voor Natuur- en Milieueducatie (IVN), Amsterdam en bestuurslid van de Vereniging van Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond. Verder is zij lid van de Raad van Commissarissen van de Woningcorporatie Lefier, Hoogezand, bestuurslid van het Drents Jeugdtheatergezelschap De Reus en adviseur van de Vereniging De Nieuwe Wildernis.

Mw. drs. J. van der Kloet, Leeuwarden
Jannie van der Kloet is werkzaam als docent Nederlands. Zij is bestuurslid van de Freonen fan Tresoar. Verder is zij stadsgids bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Sinds 1976 is zij actief geweest in verschillende functies in de PvdA, o.a. van 1986 tot 1993 als gemeenteraadslid in Leeuwarden. Zij is ruim 15 jaar bestuurslid en 12 jaar voorzitter van de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum geweest.

Dhr. J.W. Kok, Onstwedde

Jan Willem Kok is directeur van  Mone Sale B.V. Hij verricht interim-management- en advieswerk voornamelijk voor de overheden.  Hij is bestuurslid bij verschillende stichtingen, die zich bezighouden met kunst, cultureel historisch erfgoed en/of landschap. Zo is hij secretaris bij Boermarke Essen en Aa's, Beeld en land, Terra Mater en Baldakijn. Het is voorzitter van de ANOG. Verder is hij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Heidemij en lid van de Commissie Bodemdaling t.g.v. gaswinning in Groningen. Jan Willem Kok was namens de PvdA lid van de Statenfractie in de provincie Groningen.

Dhr. A.J. Mulder, Veenwouden
Bertus Mulder is o.a. werkzaam geweest als docent sociale geschiedenis. Van 1995 tot 2007 maakte hij deel uit van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân. Momenteel is hij voorzitter van de werkgroep Arbeid van de Wiardi Beckman Stichting en vice-voorzitter van de stichting ‘Anita foar Fryslân’. Naast deze politieke functies vervult hij verschillende voorzitterschappen, van de gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As, het gebiedsplatform Katlik Oranjewâld, de Stichting Historia Snekensis, de Stichting Waterschapserfgoed en de stuurgroep Friese Waterlinie. Tenslotte is hij lid van de Raad van Advies van het Sport- en Cultuurfonds Fryslân en de Raad van Advies RENN-4.

Dhr. drs. H. Spoeltman, Groningen
Henk Spoeltman was directeur van de Usva, Cultureel Studentencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij vanaf 1986 politiek actief, 7 jaren raadslid van Groningen en namens de PvdA lid van provinciale staten van de provincie Groningen. Thans is hij burgerlid van de Statencommissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid van de provincie Groningen, redactielid 'Rooie dorp', statenblad PvdA en lid van de werkgroep Cultuur van de PvdA afdeling Groningen. Verder is hij voorzitter van politiek cultureel Debatcentrum DwarsDiep en voorzitter van een groot popkoor in Groningen BSUR.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris/ penningmeester.

Het bestuur van JM Beheer wordt gevormd door:

Dhr. mr. E.-J. Rotshuizen (voorzitter), Leeuwarden
Dhr. F. van der Wal (secretaris/penningmeester), Leeuwarden
Dhr. G.-J. Bodewes (lid), Groningen

In de Raad van Toezicht hebben zitting:

Mevr. D. van As-Kleijwegt (voorzitter), Assen
Dhr. mr. E.M.W. de Lange (secretaris), Leeuwarden
Dhr. mr. F.J. Streppel (lid), Hurdegaryp